persMedewerkerscontacthome
Jeugd(zorg)
 


Jeugdzorg=Thuiszorg “Kinderen horen Thuis”

Soms lijkt het wel of de tijd gewoon stilstaat. Niet dat je de wijzers van de klok niet ziet bewegen, maar dat problemen die er vorig jaar al waren, er nog steeds zijn. Hooguit is de intensiteit en de gelatenheid toegenomen.
Naar ons idee zit de jeugdzorg in een paradox, die ervoor zorgt dat de tijd stilstaat.
De paradox van de intensiteit en de gelatenheid. Deze is zo groot dat de oplossing niet meer voorhanden lijkt te zijn.
Een groot knelpunt nu is de wachtlijsten in de jeugdzorg. Door de bureaus jeugdzorg zijn deze aan de voorkant nagenoeg opgelost, maar achter de voordeur zijn deze nog steeds aanwezig. Met reguliere maatregelen of extra geld wordt dit niet echt opgelost en ook een inventarisatie geeft alleen maar een beeld van de stand van zaken.

Marshallplan Jeugdzorg: onorthodoxe aanpak noodzakelijk!
Jeugdzorg = Thuiszorg
Kinderen horen thuis


Marshallplan Jeugdzorg

Dit probleem moet aangepakt worden door middel van een onorthodoxe aanpak.
Een aanpak waarbij bestaande en nieuwe partijen gezamenlijk onder een gemeenschappelijke regie zaken oppakken. Als adviseurs zijn wij bereid hiervoor onze nek uit te steken, anders gezegd resultaat¬verplichtingen aan te gaan. Hierbij maken wij gebruik van kennis en ervaring in soortgelijke projecten en willen wij een integrale aanpak die een antwoord kan geven zowel op preventieve onderdelen in de jeugdzorg als bij de curatieve (interventie) onderdelen. Met integraal wordt bedoeld inclusief het beleid, dat samenhangt met ministeries, regelgevingen en financieringen.

Thuis in welzijn, is van mening dat een Marshallplan Jeugdzorg op provinciaal niveau daarom noodzakelijk is. Een plan op provinciaal niveau omdat hier zowel de politiek, de beleidsafdelingen alsmede opdrachtgeverschap richting aanbieders bij elkaar komen. Kortom de probleemeigenaar is de provincie en het Marshallplan geeft mogelijkheden om vanuit een centrale regie op een onorthodoxe manier ontstane problemen op te lossen. Denk hierbij aan:

  • preventieve taken: maatregelen nemen met en voor de GGD-en, lokaal onderwijs, politie, justitie, huisarts, welzijn en kinderopvang om zo tot de goede afstemming en voortijdig tot signalering te komen;
  • wachtlijstproblematiek middels nieuw concept waarbij de gespecialiseerde verzorgende E van de thuiszorg in samenhang met de aanbieders in de jeugdzorg een nieuw product aanbieden;
  • interventieprogramma's vanuit het perspectief dat een kind veilig thuishoort;
    informatie over de voortgang in het proces wordt opgepakt gelijk met de ervaringen in het AZR-traject.

Centraal hierbij staat dat we optreden als belangenbehartiger van kinderen en er voor zorgen dat de kinderen zo snel mogelijk op een plek komen waar ze zich thuis voelen. Op deze manier wordt er gewerkt aan 'engaging' (aansluiting zoeken bij de klant) en 'empowerment' (zelfredzaamheid).

Jeugdzorg=Thuiszorg
Twee interessante ontwikkelingen die aansluiten bij het Marshallplan zijn:

  1. Nieuwe wet- en regelgeving: Wet op de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning bieden interessante perspectieven op middellange en lange termijn in de ketenzorg binnen de regio, en op korte termijn binnen de lokale netwerken in het kader van het wegwerken van wachtlijsten.
  2. Een samenwerking tussen thuiszorg en jeugdzorg is zeker op de middellange en lange termijn interessant. Productontwikkeling door verbinding tussen de gespecialiseerde verzorgende E (+ verzorgende C), bureau Jeugdzorg en jeugdzorg¬aanbieder(s), binnen de wijk, eventueel in afstemming met de jeugdgezondheidszorg (signalerende functie). Bovendien een innovatief product waar je je als organisatie mee zou kunnen onderscheiden.
  3. Centra voor Jeugd en gezin, waarin meerdere organisaties die betrokken zijn bij een gezin met één plan dienen te komen waarin wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg. Gezinnen met problemen dienen geholpen te worden via de aanpak: ‘Eén gezin, één plan’.

In het verlengde van deze ontwikkelingen is het Marshallplan tot stand gekomen. Ook dit plan, waarin thuiszorg en jeugdzorg samen zullen werken, biedt goede toekomstperspectieven voor beide partijen.

Thuis in welzijn is een onderneming voor maatschappelijke ondersteuning.
Onorthodoxe ontschotting binnen de huidige diverse zorg- en dienstverlening en originele methodische aanpakken en –opmaat- oplossingrichtingen, zijn kenmerken van haar maatschappelijk ondernemerschap.
Thuis in welzijn, is thuis is de jeugdzorg en de thuiszorg, en met veel ervaring in uiteenlopende project- en ondersteuningsactiviteiten. Thuis in welzijn werkt over een breed vlak samen binnen een divers netwerk binnen jeugd- en ouderen(zorg). Daarbij is concrete ervaringen en expertise opgedaan op het gebied van het wegwerken van wachtlijsten in de thuiszorg, en met diverse zorg- en managementvraagstukken binnen de thuiszorg, jeugdzorg & vrijwilligerswerk.

Thuis in welzijn is deskundig in ‘homebuilding’ ('bronmethodiek' van Families First) . Hierin wordt de druk op het gezin verminderd door de ontwikkeling van een veilige en zorgzame omgeving. Het gezinssysteem krijgt intensieve, flexibele en praktische begeleiding waardoor het kind niet uit huis gehaald hoeft te worden. Wij bieden het Marshallplan Jeugdzorg aan vanuit commitment met de kinderen en andere direct betrokkenen. Een kind hoort thuis
.

Jeugdzorg-Volkskrant 04-05-2006

Jeugdzorg-Volkskrant 12-04-2006